Regulamin Newsletter

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter świadczonej przez Sprzedawcę, przez czas nieoznaczony.
 2. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie Usług lub Produktów Sprzedawcy, nowościach w ofercie Sprzedawcy i szeroko rozumianej branży marketingu i prowadzenia biznesu, jak również zaproszenia i informacje o eventach lub szkoleniach, ponadto porady marketingowo-sprzedażowe, biznesowe i inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron internetowych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Newsletter był wysyłany nie częściej niż co siedem dni.

II. DEFINICJE

 1. Usługa Newsletter – nieodpłatnie świadczona elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Usługach, Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym (zwanego dalej „Newsletterem”), świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter, dostępnym pod adresem www https://redefiners.pl/pl/regulamin-newsletter.
 2. Sprzedawca – przedsiębiorca Łukasz Brzyski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Łukasz Brzyski Trustart”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 30-383 Kraków, ul. Wandejska 9, NIP 6782864550 REGON 386775495, Adres poczty elektronicznej: contact@redefiners.pl, będący jednocześnie Administratorem serwisu internetowego „Lukasz Brzyski – Strategy consultant supporting your digital transformation” oraz Sprzedawcą Produktów na Serwisie Internetowym Sprzedawcy;
 3. Serwis Internetowy – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://redefiners.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca oferuje świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów pod nazwą „Lukasz Brzyski – Strategy consultant supporting your digital transformation”;
 4. Produkty – usługi lub towary oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym;
 5. Klient – każdy Klient korzystający z usługi Newsletter lub nabywający bądź zainteresowany nabyciem Produktów w Serwisie Internetowym;
 6. Konto Klienta – oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, baza w systemie teleinformatycznym Administratora Serwisu Internetowego, zawierająca dane Klienta, który zarejestrował się na Stronie Internetowej https://redefiners.pl służąca do realizacji składanych Zamówień w Serwisie Internetowym;

III. NEWSLETTER

 1. Korzystanie przez Klienta z usługi Newsletter jest dobrowolne.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu i oprogramowania:
 • komputer z dostępem do sieci internet;
 • przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy;
 • aktywne konto poczty elektronicznej;
 • włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
 • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.
 1. Klient, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie Internetowym swój adres e-mail, na który chcę otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach usługi Newsletter.
 2. Klient wyraża zgodę na usługę Newsletter poprzez zaznaczenie okienka (checkbox) „Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera i informacji handlowych od Łukasz Brzyski Trustart, oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Newsletter i akceptuję jego postanowienia” lub poprzez otrzymanie na wskazany przez Klienta adres e-mail, Sprzedawca wyśle wiadomość weryfikującą adres e-mail Klienta, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Klienta woli zapisania się do Newslettera.
 3. Po potwierdzeniu przez Klienta woli zapisania się do Newslettera oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Sprzedawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta.
 4. Brak wyrażania zgody lub brak potwierdzenia przez Klienta subskrypcji Newslettera skutkuje usunięciem przez Sprzedawcę wprowadzonych danych po 30 dniach.
 5. Zapisanie się do usługi Newsletter możliwe jest również w trakcie zakładania Konta Klienta.
  W celu zapisania się do Newsletter, Klient zaznacza odpowiedni checkbox w Serwisie Internetowym dotyczący zapisania się do Newsletter oraz odpowiedni checkbox o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
  Z chwilą utworzenia Konta Klienta, zostaje zawarta przez Klienta umowa o świadczenie usługi Newsletter, a Sprzedawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta.
 6. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach usługi Newsletter, wysyłane będą na adres e-mail podany przez Klienta w momencie zapisywania się do Newslettera.
 7. Każdy wysyłany Newsletter zawiera następujące informacje podstawowe:
 • informację o Sprzedawcy jako nadawcy Newslettera,
 • temat określający treść Newslettera,
 • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,
 1. W wiadomościach wysyłanych w formie e-mail, w ramach usługi Newsletter, będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego lub zmiany uprzednio wskazanego adresu e-mail, a także link do wypisania się.
 2. Klient może wypisać się z usługi Newsletter, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o których mowa powyżej lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: contact@redefiners.pl.
 3. Skorzystanie przez Klienta z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

IV. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z tytułu świadczenia usługi Newsletter można składać poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: contact@redefiners.pl.
 2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przekazania Sprzedawcy drogą mailową. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na adres przez niego wskazany. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:
 • opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta podany podczas zapisywania do Newsletter,
 • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeżeli jest inny aniżeli wskazany podczas zapisu do Newsletter),
 • preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z usługi Newsletter jest: przedsiębiorca Łukasz Brzyski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Łukasz Brzyski Trustart”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 30-383 Kraków, ul. Wandejska 9, NIP 6782864550 REGON 386775495, Adres poczty elektronicznej: contact@redefiners.pl, będący jednocześnie Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu „Lukasz Brzyski – Strategy consultant supporting your digital transformation” oraz dostawcą usługi Newsletter, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz.U.2019, poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( “RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r.
  (Dz.U. 2020, poz. 344).
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newsletter oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług Administratora.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Serwisie Internetowym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Newslettera oraz zawartych w nim treści dozwolone jest wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, jak również zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 2. Wykorzystanie Newslettera w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej jest niedozwolone.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku konsumentów również ustawy o prawach konsumenta.
 4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniających ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie Internetowym, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. O zmianie Regulaminu Klient jest informowany dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
 6. Klient może zrezygnować z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
  W przeciwnym przypadku uznaje się, że Klient zgodził się na zmiany Regulaminu, które wiążą go z upływem 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie Internetowym w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2021 r.

Niniejsza wersja Regulaminu Newsletter została opublikowana w dniu 20 grudnia 2021 r.